f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
631 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/12/2561 46,075.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
632 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/12/2561 29,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
633 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/12/2561 36,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
634 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 244,830 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 97,932.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
635 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 248,860 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 99,544.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
636 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ HOT MIX จำนวน 12 ตัน 17/12/2561 24,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
637 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์ จำนวน 1 ชุด 12/12/2561 5,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
638 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.8+424 - กม.10+370 04/02/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
639 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/12/2561 24,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
640 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมแผ่นป้าย จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 17,854.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
641 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.188+675 - กม.189+280 LT.,RT. 04/02/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
642 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.63+000 - 63+600 04/02/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
643 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 11/12/2561 69,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
644 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 99,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
645 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 90,028.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 631 ถึง 645 จาก 694 รายการ