f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 08/01/2562
 

  หน้าที่ของงานพัสดุ

 งานจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า งานจ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมงาน จัดทำสัญญาและแก้ไขสัญญา จัดทำหนังสือ รับรองผลงาน เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า คืนค้ำประกันซองและคืนค้ำประกันสัญญา แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับดูแลที่ปรึกษา เบิกจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างล่วงหน้า แจ้งเรียกค่าปรับและสงวนสิทธิ์     ค่าปรับ คืนหลักประกันสัญญา และหลักประกันผลงาน

 

 

 


'