f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ประวัติ
ลงวันที่ 07/01/2562

         แขวงทางหลวงสุโขทัย ตั้งอยู่ที่ กม.177+744 ด้านขวาทาง  ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง บนเนื้อที่ 38 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา บริเวณที่ตั้งแขวงฯเดิมเป็นที่ตั้งตอนการทาง ซึ่งควบคุมเส้นทางที่อยู่ และมีเส้นทาในจังหวัดสุโขทัย  และมีเส้นทางอยู่ในความควบคุมเป็นจำนวนมาก เกินกำลังที่ระดับตอนการทางจะรับผิดชอบได้ ทำให้ควบคุมงานไม่ทั่วถึง    กรมทางหลวงจึงได้พิจารณาจัดตั้งแขวงการทางสุโขทัยขึ้น(ชื่อเดิม) เพื่อดูแลเส้นทางในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยแบ่งระยะทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงพิษณุโลก แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์  และแขวงทางหลวงตาก มาขึ้นอยู่กับแขวงทางหลวงสุโขทัย เมื่อ ปี พ.ศ.2507   แขวงทางหลวงสุโขทัย เป็นหน่วยงานบริหารส่วนกลางขึ้นตรงกับสำนักงานทางหลวงที่ 4(ตาก) สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ลักษณะการบังคับบัญชา เป็นระบบของทางราชการ มีสายบังคับบัญชาตามลำดับชั้นจากสูงลงล่าง และขึ้นต่อกันตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา คือ เจ้าหน้าที่ผู้มีตำแหน่งสูงมีอำนาจบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ผู้มีตำแหน่งรองลงมาตามลำดับ โดยมีระเบียบเป็นเครื่องบังคับผู้มีอำนาจบังคับบัญชา ก็ต้องรับผิดชอบในราชการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติไปตามคำสั่งตน เช่น หัวหน้าแผนกขึ้นตรงต่อฝ่าย หัวหน้าฝ่ายขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เป็นต้น


'