f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 08/01/2562

                                     ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมการจัดทำรายงานในหน่วยปรับซ่อมของแขวงฯ ให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. ควบคุมวางแผนการบำรุงรักษาการให้คำแนะนำและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเครื่องจักร , ยานพาหนะและ เครื่องมือกลในสังกัดแขวงฯ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 
           2.1 การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสียหาย ( PREVENTIVE MAINTENANCE)  อันได้แก่การตรวจสอบ ความเรียบร้อยการทำความสะอาดการให้บริการปรับแต่งตามระยะเวลาที่กำหนดตลอดจน การควบคุมการใช้ น้ำมัน   หล่อลื่นน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันอื่นๆจาระบีวางแผนการให้บริการหล่อลื่นให้ถูกต้องตามประเภทของเครื่อง   จักรยานพาหนะและเครื่องมือกล 
          2.2  การปรับแต่ง  (TUNEUPANDADJUSTMENT)  วางแผนปฏิบัติการและดำเนินการปรับแต่งเครื่องจักร และยานพาหนะและเครื่องมือกลตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือที่ระบุไว้ในคู่มือ 
          2.3 การซ่อมเบา ( MINOR REPAIR ) รับผิดชอบงานซ่อมเบา ได้แก่ งานซ่อมระบบเดียวหรือสองระบบในคราวเดียวกันเช่นซ่อมระบบห้ามล้อซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมระบบบังคับเลี้ยวการซ่อมเล็กน้อยในระบบเครื่องยนต์( ยกเว้นการเปิดฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซล ) ฯลฯ 
3.  ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและยานพาหนะตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อพิจารณาการปรับซ่อมที่เหมาะสม เช่น ซ่อมที่แขวงทางหลวงหรือสำนักงานทางหลวงแล้วแต่กรณีก่อนที่เครื่องจักรและยานพาหนะ หรือเครื่องมือนั้นๆ   จะชำรุดเสียหายมากและหนักยิ่งขึ้น 
4. ควบคุมทะเบียนประวัติเครื่องจักรและยานพาหนะตลอดจนการจัดทำสถิติต่างๆ 
          4.1 ควบคุมการจัดทำทะเบียนประวัติเครื่องจักรและยานพาหนะ 
          4.2 บันทึกความเคลื่อนไหวของเครื่องจักรและยานพาหนะ 
          4.3 บันทึกการซ่อมและการใช้อะไหล่ในการซ่อมของเครื่องจักรและยานพาหนะแต่ละครั้งเพื่อสามารถ ตรวจสอบประวัติการซ่อมได้เมื่อต้องการ 
          4.4  ตรวจสอบประวัติเครื่องจักรและยานพาหนะที่ชำรุดใช้การไม่ได้หรือราคาซ่อมสูงมาก เพื่อดำเนินการขออนุมัติแทงจำหน่าย 
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
6. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


'