f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 08/01/2562

 งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บ รักษา การยืมจนถึงการทำลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่ง หรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. รับ-ส่งเอกสาร 

    - ลงรับหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ

    - ลงทะเบียนหนังสือเข้าทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                                                                                         

    - ตรวจสอบหนังสือราชการและเกษียณเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป                                                                                                            

    - จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก                                                                                                                                                    

    - ออกเลขหนังสือภายใน , ภายนอก , เลขคำสั่ง , ประกาศ ฯลฯ

2. เสนอหนังสือ

    - เสนอหนังสือผู้บริหาร

    - จัดเวียนหนังสือให้บุคลากรทราบ

    - ควบคุมดูแลหนังสือราชการและเอกสารต่างๆ

3. การจัดเก็บเอกสารและการทำลายที่หมดอายุการใช้งาน

4. โต้ตอบหนังสือไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก

5. จัดพิมพ์งานของหน่วยสารบรรณ 


'