f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
งานวางแผน
ลงวันที่ 08/01/2562

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของแขวงฯ

2. ศึกษาและพัฒนาเพื่อกำหนดโครงข่ายและมาตรฐานทางหลวง

3. ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งการประเมินผลโครงการก่อสร้างทาง

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


'