f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
586 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 21/01/2562 81,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
587 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 21/01/2562 78,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
588 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/01/2562 45,065.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
589 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 21/01/2562 8,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
590 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 3,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
591 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 3,600.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
592 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 235,068.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
593 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ 14/01/2562 3,600.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
594 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/01/2562 1,790.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
595 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 3,600.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
596 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 14/01/2562 58,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
597 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดยางแอสฟัลท์ CRS-2,CMS-2h จำนวน 2 รายการ 15/01/2562 98,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
598 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ 10/01/2562 39,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
599 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 10/01/2562 40,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
600 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 49,520.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 586 ถึง 600 จาก 694 รายการ