f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
571 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/01/2563 60,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
572 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 03/02/2563 59,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
573 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/02/2563 198,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
574 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 6 อัน จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 1,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
575 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 2,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
576 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 253,943.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
577 แขวงทางหลวงสุโขทัย วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 22/01/2563 57,852.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
578 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1 รายการ 29/01/2563 84,672.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
579 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมางานบำรุงปกติ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 101,1054,1318 28/01/2563 470,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
580 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2563 69,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
581 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/01/2563 2,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
582 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/01/2563 2,600.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
583 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/01/2563 15,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
584 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/01/2563 99,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
585 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 17/01/2563 39,400.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 571 ถึง 585 จาก 1,284 รายการ