วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
526 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 19/07/2562 2,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
527 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 19/07/2562 4,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
528 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 19/07/2562 1,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
529 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/07/2562 4,925.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
530 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 09/08/2562 243,157.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
531 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 100 รีม จำนวน 1 รายการ 23/07/2562 11,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
532 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/07/2562 9,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
533 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/07/2562 44,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
534 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 19/07/2562 43,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
535 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 19/07/2562 9,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
536 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัสชั่น ชนิด CMH-2h จำนวน 24 ถัง จำนวน 1 รายการ 30/07/2562 132,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
537 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาถางป่า ปริมาณงาน 531,130 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 09/08/2562 424,904.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
538 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 954,490 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 09/08/2562 381,796.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
539 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 19/07/2562 78,315.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
540 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 23/07/2562 172,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 526 ถึง 540 จาก 979 รายการ