f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย ๑ แห่ง 14/05/2564 488,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย 14/05/2564 10,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/05/2564 24,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 12/05/2564 31,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อน้ำมันดีเซล B7 12/05/2564 251,246.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 12/05/2564 19,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/05/2564 75,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อ Hot Mix จำนวน 75 ตัน 17/05/2564 146,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2564 197,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อยาง CMS-2h 05/05/2564 492,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,550 ลิตร 03/05/2564 98,441.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์อำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน 30/04/2564 29,479.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/04/2564 90,125.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 26/04/2564 180,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ 05/05/2564 24,397.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,284 รายการ