f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 17/03/2566 27,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/03/2566 105,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 12,305.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุโขทัย ค่าวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13/03/2566 20,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/03/2566 240,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/03/2566 480,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 10/03/2566 100,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 09/03/2566 72,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-07217-58 จำนวน 1 เครื่อง 09/03/2566 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/03/2566 10.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/03/2566 20,875.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/03/2566 81,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ 03/03/2566 308,352.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/03/2566 91,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/03/2566 48,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,955 รายการ