f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/01/2565 13,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.14+750 - กม.19+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2565 40,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/01/2565 5,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ชนิดเกล็ด 25/01/2565 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/01/2565 18,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 24/01/2565 5,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 141,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 8,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 19/01/2565 16,470.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 19/01/2565 32,125.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุโขทัย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/01/2565 77,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0203 ตอน ดอนโก - เมืองเก่า ตอน 2 ระหว่าง กม.95+780 - กม.96+170 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2565 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก - เขาดิน ระหว่าง กม.14+800 - กม.19+800 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2565 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0203 ตอน ดอนโก - เมืองเก่า ตอน 1 ระหว่าง กม.88+889 - กม.88+951 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2565 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.148+385 - กม.149+505 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/01/2565 6,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,550 รายการ