f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/01/2565 สท/60/65/115 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/01/2565 สท/60/65/114 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ชนิดเกล็ด 25/01/2565 สท/85/65/113 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 25/01/2565 สท/60/65/112 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 24/01/2565 สท/85/65/111 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 สท/60/65/109 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 20/01/2565 สท/85/65/110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 19/01/2565 สท/50/65/105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 19/01/2565 สท/40/65/107 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/01/2565 สท/60/65/108 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0203 ตอน ดอนโก - เมืองเก่า ตอน 2 ระหว่าง กม.95+780 - กม.96+170 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2565 คค06029/ว152 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0203 ตอน ดอนโก - เมืองเก่า ตอน 1 ระหว่าง กม.88+889 - กม.88+951 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2565 คค06029/ว154 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.0+010 - กม.0+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือ 27/01/2565 คค 06029/ว150 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 17/01/2565 สท/45/65/101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 17/01/2565 สท/85/65/102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,451 รายการ