f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2565 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 13/01/2565 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 การจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 06/10/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) 06/10/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 07/07/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 07/07/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 19/04/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 19/04/2564 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 26/01/2564 64017500082 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส 26/01/2564 64017498098 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม 2563-กันยายน 2563) 01/10/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ประจำไตรมาสที่ 4 01/10/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 3 28/08/2563 63087623680 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 2 28/08/2563 63087623557 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) ไตรมาสที่ 1 28/08/2563 63087622655 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ