f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ระหว่าง กม.78+900 - กม.79+969 11/04/2567 ebสท/2/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ตอน 1 ระหว่าง กม.148+400 - กม.150+285 11/04/2567 ebสท/12/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
3 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 1056 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ระหว่าง กม.0+405 - กม.1+780 11/04/2567 ebสท/11/2567 แขวงทางหลวงสุโขทัย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2566 สท/60/66/165 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/03/2566 สท/60/66/152 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง 30/11/2565 คค06029/2730 ลว.18 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
7 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง 20/10/2565 ebสท/29/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง 07/10/2565 ebสท/14/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย-แม่สิน ตอน 2 ระหว่าง กม.189+690 - กม.190+780 ปริมาณงาน 10,900 ตร.ม. 27/09/2565 ebสท/12/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
10 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ตอน 1 ระหว่าง กม.159+950 - กม.161+350 ปริมาณงาน 14,000 ตร.ม. 27/09/2565 ebสท/11/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
11 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 รหัสงาน ๒0๕๒๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบ้านแก่ง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย ๑ แห่ง 28/09/2565 ebสท/1/2566 แขวงทางหลวงสุโขทัย
12 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสำโรง แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง 28/09/2565 ebสท/2/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.148+385 - กม.149+505 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/03/2565 eb สท/19/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
14 งานจ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.148+385 – กม.149+505 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/03/2565 eb สท/17/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
15 จ้างเหมาทำการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.14+750 - กม.19+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/02/2565 สท/43/2565 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ