f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
.
ลงวันที่ 16/11/2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 

         นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม " เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง(จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์  สุโขทัย ตาก และเพชรบูรณ์)"  โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก), ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก), ผู็อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) และแขวงทางหลวงในสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขุนสมศรี สิงหวัฒน์ สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)  


'