f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ทุกความคิดเห็นมีความสำคัญ
ลงวันที่ 09/08/2566

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

                นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู็อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย มอบหมายให้ นายสมปอง นุชมาก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย จัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โครงการพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยทำการปรับปรุงจุดตัดยกระดับเป็นทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.16+300 (ทางเข้าทะเลหลวง) โดยมีนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย (มติที่ประชุม เห็นด้วยให้มีการก่อสร้าง)


'