f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน - ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.3+675 - กม.4+675 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
ลงวันที่ 23/07/2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

                   นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย มอบหมายให้ นายสมปอง นุชมาก รองผู้อำนวยการ      ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้อง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ที่ส่วนได้เสีย จัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน " โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยาย 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 1054  ตอน      บ้านสวน - ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.3+675 - กม.4+675 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร "     โดยมี นายสนอง จันทร์ป้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย                        (มติที่ประชุม เห็นด้วยให้มีการก่อสร้าง)


'