f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 1 ที่กม.76+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2554 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
17 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ระหว่าง กม.98+750-กม.101+556 ปริมาณงาน 59455 ตร.ม. 05/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
18 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) แขวงทางหลวงสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 25/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
19 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคีรีมาศ ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ที่ กม.4+155 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 25/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
20 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 25/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
21 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.ปริมาณงาน 1 หลัง 25/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
22 6310734595 27/10/2563 สท/30/64/001 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 16/09/2563 513/40/63/348 แขวงทางหลวงสุโขทัย
24 ซื้อป้ายจราจรไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดด้วยแผ่นสะท้อนแสง DIAMOND GRADE DG3 พร้อมเสาป้าย จำนวน 2 ชุด 27/08/2563 513/60/63/315 แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 26/08/2563 513/40/63/314 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 18/08/2563 513/60/63/309 แขวงทางหลวงสุโขทัย
27 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 25/08/2563 513/-/63/310 แขวงทางหลวงสุโขทัย
28 513/60/63/295 13/08/2563 513/60/63/295 แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าาง จำนวน 7 รายการ 13/08/2563 513/60/63/295 แขวงทางหลวงสุโขทัย
30 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาศ 04/08/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 90 รายการ