f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรุบปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ที่ กม.5+475, ที่ กม.9+525, ที่ กม.15+795 และ ที่ กม.19+700 ปริมาณงาน 4 แห่ง 03/04/2563 สท./28/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 งานจ้างเหมาทำการโคงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ที่ กม.150+825 และที่ กม.158+450 ปริมาณงาน 2 แห่ง 03/04/2563 สท./29/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
78 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนโก - เขาดิน ที่ กม.22+000 และที่ กม.29+150 ปริมาณ 2 แห่ง 03/04/2563 สท./24/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
79 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.76+900 - กม.78+500 เป้นช่วงๆ (ปริมาณงาน 1 แห่ง 82 ต้น) 03/04/2563 สท./23/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.181+430 - กม.182+480 (ปริมาณ 1 แห่ง 31 ต้น) 03/04/2563 สท./25/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.58+700 - กม.72+300 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ระหว่าง กม.83+250 - กม.89+025 LT.,RT. เป็นช่วง,ทล.101 ตอน ท่าช้าง -สวรรคโลก ระหว่าง กม.100+400 - กม.104+930 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.134+200- กม.145+900 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.174+000 - กม.190+450 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 25/03/2563 สท./18/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301,0302,0303,0304 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง - สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.55+625 - กม.174+000 เป็นช่วงๆ 25/03/2563 สท./17/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 25/03/2563 eb สุโขทัย.1/16/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
84 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.51+600 เป็นช่วงๆ 25/03/2563 eb สุโขทัย.1/19/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 กิจกรรมอำนวยปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.53+217 - กม.92+319 LT,RT. เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 LT,RT. เป็นช่วงๆ 25/03/2563 สท./20/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
86 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอนหอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.91+200 - กม.92+025 ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอนเตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.33+950 - กม.35+386 04/03/2563 สท./13/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
87 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอนคุยประดู่-คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.61+400 - กม.63+000 และ กม.63+600 - กม.63+650 04/03/2563 สท./12/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
88 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ๋ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ตอน 2 ที่ กม.28+688 04/03/2563 สท./15/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
89 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ตอน 1 ที่ กม.25+455 04/03/2563 สท./14/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
90 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0100 ตอนสุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.2+175 - กม.3+325 04/03/2563 eb สุโขทัย.1/4/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 117 รายการ