f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1373 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง ระหว่าง กม.6+900 - กม.10+293 ปริมาณงาน 30,530 ตร.ม. 05/11/2563 สท/22/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
47 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังวน - แจกัน ระหว่าง กม.0+413 - กม.2+800 LT. ปริมาณงาน 27,460 ตร.ม. 05/11/2563 สท/20/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
48 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่ชาติศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.29+315 - กม.32+325 ปริมาณงาน 27,090 ตร.ม. 04/11/2563 สท/32/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
49 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ระหว่าง กม.0+150 - กม.2+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.075 กม.) 04/11/2563 สท/29/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
50 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโง ระหว่าง กม.12+447 - กม.14+670 ปริมารงาน 20,310 ตร.ม. 04/11/2563 สท/21/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
51 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.186+325-กม.187+250 ปริมาณงาน 21,085 ตร.ม. 05/11/2563 สท/18/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
52 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.12+447 - กม.14+670 ปริมารงาน 20,310 ตร.ม. 04/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
53 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.28+375-กม.30+725 ปริมาณงาน 21,685 ตร.ม. 04/11/2563 สท/23/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
54 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) แขวงทางหลวงสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 05/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
55 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคีรีมาศ ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ที่ กม.4+155 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 05/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
56 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงหมวดทางหลวงสวรรคโลก ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ที่ กม.3+850 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 05/11/2563 สท/11/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
57 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 05/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านแก่ง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ กม.16+500 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 05/11/2563 สท/12/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
59 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.ปริมาณงาน 1 หลัง 05/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
60 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก- ปลายราง ระหว่าง กม.2+550 - กม.4+000 RT. ปริมาณงาน 1 ปห่ง (39 ต้น) 20/08/2563 สท./41/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 46 ถึง 60 จาก 117 รายการ